Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które zostaje wypłacone uprawnionej osobie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu pokrycia kosztów pogrzebu. Ubiegać może się o niego osoba, która zajęła się organizacją pochówku. Taki zasiłek to odgórnie ustalona kwota, którą otrzymać można po złożeniu wniosku, w czasie do dwunastu miesięcy od daty śmierci danej osoby.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy ubiegać może się ponoszący koszty pogrzebu:

 • członek rodziny;
 • pracodawca;
 • dom pomocy społecznej;
 • gmina;
 • powiat;
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;
 • osoba obca.

Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

 • osoba ubiegająca się o zasiłek musi być objęta ubezpieczeniem rentowym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pobierać emeryturę lub rentę, gdy zmarły był członkiem jej rodziny;
 • zmarła osoba była objęta ubezpieczeniem rentowym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pobierała emeryturę lub rentę albo spełniała wymagania, by je pobierać;
 • zmarła osoba nie była ubezpieczona, pobierała jednak zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po tym, gdy ubezpieczenie ustało.

Zasiłek pogrzebowy

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi:

 • 4 tysiące złotych — jest to stała stawka dla członka rodziny, który ubiega się o zasiłek, niezależnie od tego, jakie są realne koszta odbycia pochówku;
 • wysokość poniesionych kosztów, ale nie więcej 4 tysiące złotych — stawka dla pracodawcy, domu pomocy społecznej, gminy, powiatu, osoby prawnej kościoła lub związku wyznaniowego oraz osoby obcej.

Jakie dokumenty powinny znaleźć się we wniosku, gdy o zasiłek ubiega się członek rodziny?

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu zgonu lub aktu urodzenia w wypadku narodzin martwego dziecka;
 • oryginały rachunków, które potwierdzą poniesione koszty pogrzebu (lub kopie jeśli oryginały składane są w banku);
 • zaświadczenie o spełnieniu warunków posiadania ubezpieczenia przez osobę ubiegającą się o zasiłek lub zmarłego;
 • dokument potwierdzający przynależność do rodziny zmarłej osoby;
 • dokument tożsamości, jeśli zaświadczenie składa się osobiście