Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja to wydobycie zwłok z grobu lub innego miejsca pochówku. Ma ona miejsce w przypadku zamiaru przeniesienia osoby zmarłej do innego grobu — na terenie tego samego lub innego cmentarza. Wykonuje się ją również, gdy grobowiec jest remontowany lub pojawia się konieczność wykonania oględzin lekarsko-sądowych. Ekshumacją zajmują się zakłady pogrzebowe.

Kto może zlecić wykonanie ekshumacji?

Ekshumacja może się odbyć:

  • na żądanie prokuratora lub sądu;
  • z decyzji inspektora sanitarnego w wypadku zajęcia cmentarza na inny cel;
  • na zlecenie osoby, która wcześniej dobrowolnie podjęła się pochowania zwłok;
  • na prośbę osoby uprawnionej za zezwoleniem inspektora sanitarnego (osobą uprawnioną jest małżonek, krewny zstępny, wstępny lub boczny do czwartego stopnia
  • pokrewieństwa, a także osoba spowinowacona w linii prostej do pierwszego stopnia).

Zezwolenie na wykonanie ekshumacji nie jest konieczne, jeśli prowadzone są prace wykopaliskowe na terenie dawnych cmentarzy lub na obszarach poza terenem cmentarzy, na których znajdują się groby.

Ekshumacja

Kiedy wykonuje się ekshumację?

Ekshumację zwłok można przeprowadzić w okresie od 16 października do 15 kwietnia, jedynie wcześnie rano. O zamiarze jej wykonania należy powiadomić inspektora sanitarnego, który zezwolił na ekshumację, a także zarząd cmentarza.

Jeśli od pogrzebu nie upłynęło 20 lat, zwłoki wydobywa się z trumną i umieszcza w wybitej szczelnej skrzyni, bez otwierania trumny. W wypadku, gdy od pochówku upłynęło już 20 lat, zwłoki wydobywane są wraz z resztkami trumny, a następnie umieszczane w nowej.

Podczas przeprowadzania ekshumacji, konieczne jest zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej. Ziemię, którą wydobywa się z grobu, przechowuje się na wytrzymałej i nieprzepuszczalnej macie.

Trumnę umieszcza się w przewidzianym miejscu pochówku bez otwierania i zasypuje tą samą ziemią, którą wydobyto z grobu. Skrzynię, w której przechowywano trumnę oraz matę, na której składowano ziemię, należy dokładnie umyć i zdezynfekować.